Information om dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som samlas på markytan för att sedan rinna av eller dirigeras om till en dagvattenbrunn. I Stockholm leds hälften av dagvatten tillsammans med spillvatten i kombinerade ledningsnät till reningsverk, för att sedan renas och bli dricksvatten. Andra hälften leds i separata dagvattenledningar till Stockholms sjöar och vattendrag.

I samband med SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län bedömdes årsnederbörden under de kommande 100 åren öka med 20-30 procent. Så även de maximala dygnsnederbörden. Den problematik som detta innebär baseras på att de kombinerade ledningsnätet vid kraftigt nederbörd kan översvämmas. Detta leder till att även orenat avloppsvatten då kan nå både reningsverk och stadens sjöar och vattendrag.

Stockholms hållbara lösning för dagvatten

Med detta som grund har Stockholm stad tagit fram en ny strategi för dagvatten, denna började gälla 2015. Strategin syftar till att utveckla den nuvarande dagvattenhanteringen mot en framtida mer hållbar inriktning. Då klimatförändringarna beräknas medföra ökade regnmängder är det av största vikt staden klarar av detta. Dagvattnets kvalitet kommer också vara en viktig punkt under framtida utveckling, detta för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens sjöar och vattendrag.

I stora drag har Stockholms stad som mål att skapa en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Hanteringen skall alltså vara anpassad efter rådande klimatförhållanden med både ökande och intensivare nederbörds tillfällen samt höjda vattennivåer i sjöar och vattendrag. Denna hantering skall även bidra till att kvalitets normerna för vatten kan uppnås. Strategin avser både om- och nybyggnation samt eventuella åtgärder man gör i den befintliga miljön. Stockholms Stad ser att möjligheterna kommer vara störst när det gäller att skapa bra dagvattenlösningar i ny bebyggelse, då ombyggnation i exempelvis stadsmiljön kommer vara mer problematisk.