Vad är lyfthjälpmedel?

Lyfthjälpmedel

Lyfthjälpmedel kan vara se ut på många olika sätt, det finns även ett flertal olika konstruktioner. Vilket lyfthjälpmedel som passar för vem kan man få hjälp med där dessa införskaffas. Tanken med detta hjälpmedel är att underlätta lyft av alltifrån små och lätta till stora och tunga objekt. Detta för att minska skaderisk och ansträngning bland de anställda, samtidigt som man ökar effektiviteten.

I arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att det i de flesta fall är olämpligt att lyfta objekt över 25 kg, lyft på över 7 kg ska utredas. Detta avser dock idealiska förhållanden, alltså enstaka lyft där objektet hålls nära kroppen. Vid lyft där den som lyfter objektet måste arbeta med armarna utsträckta från kroppen anses lyft på mer än 15 kg olämpligt, lyft på 3 kg ska utredas. I en rapport som togs fram 2017 presenterades det att runt 39% av alla arbetsskador som anmälts år 2016 var orsakade av ergonomiska belastningsfaktorer. I fördelning män respektive kvinnor var ergonomiska belastningsfaktorer störst hos kvinnor där det stod för 48% av alla arbetsskador.

Lyfthjälpmedel och säkerhet

Om det beslutas att ett lyfthjälpmedel skall införskaffas är det viktigt att verktyget hanteras på korrekt sett. Ett felhanterat lyfthjälpmedel kan orsaka andra typer av skador, exempelvis av lyft-anordning eller last som faller ner eller av last som glider eller rasar. För att motverka detta är det viktigt att lyftanordningarna bara hanteras av personer med dokumenterade kunskaper på hur de ska användas. Att utrustningen underhålls och kontrolleras regelbundet. Att det finns instruktioner och rutiner för arbetet. Det är viktigt att det finns rätt personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsskor eller skyddshandskar. Det är även av största vikt att utrustningen inte överbelastas. Utöver detta skall man vara noga att ingen obehörig vistas i riskområdet när lyft pågår.